Vold mot kvinner

Vold mot kvinner

I ett av verdens mest likestilte land blir 1 av 10 kvinner voldtatt i løpet av livet. Vi jobber for nulltoleranse.

Vold mot kvinne er en av vår tids største likestillingsutfordringer. Det må også betraktes som et folkehelseproblem.


Sammen mot vold

Omfanget av vold i nære relasjoner er vanskelig å fastslå. Basert på omfangsundersøkelser gjennomført de siste årene anslås det at mellom 75 000 og 150 000 personer årlig utsettes for vold i nære relasjoner i Norge. Det er trolig store mørketall. Sanitetskvinnene går i bresjen for å bryte tabuer og bekjempe vold mot kvinner. Vi finner oss ikke lenger i at det som skjer i hjemmet skal forbli innenfor husets fire vegger.

Over hele landet setter våre lokalforeninger vold mot kvinner på dagsorden i sitt nærmiljø gjennom stand, utdeling av røde knapper og åpne møter.


Rød knapp-kampanjen

Første skritt på veien til å stoppe vold mot kvinner er å bryte tausheten og snakke om vold mot kvinner. Dette er bakgrunnen for at N.K.S. tok initiativet til Rød knapp-alliansen Stopp vold mot kvinner. Rød knapp vil mobilisere til nulltoleranse for vold. Vis din støtte – bær en rød knapp.

Den røde knappen har fire hull. Disse fire hullene symboliserer fire områder vi mener det er spesielt store utfordringer som det må arbeides med å tette:

  • Rettigheter
  • Hjelpetilbud
  • Forebygging
  • Forskning


Les mer om Rød knapp-kampanjen

«Jeg tar ansvar. Ja betyr ja»

For å forebygge voldtekt og overgrep i russetiden er holdningsskapende arbeid helt avgjørende. Lokale sanitetskvinner rundt omkring i landet arrangerer derfor informasjonsdager for avgangselever på videregående skoler, der dette med viktigheten av samtykke til seksuelle relasjoner står i fokus. I tillegg sørger N.K.S. sentralt og ungdomsnettstedet Under Arbeid for en tydelig tilstedeværelse i sosiale medier under hele russetiden.

Følg «Ja betyr ja» på Facebook

Les mer om «Jeg tar ansvar. Ja betyr ja»


Ressursvenner - hjelpetilbud til voldsutsatte

Med prosjektet Ressursvenn kobles voldsutsatte kvinner som har hatt bo-opphold på krisesentre til en frivillig sanitetskvinne som kjenner lokalsamfunnet den voldsutsatte skal reetablere seg i. Slik får voldsutsatte kvinner en venn, veileder og et nettverk i sitt lokalmiljø. I møte med en ny hverdag, alene uten overgriperen, har mange voldsutsatte kvinner behov for støtte og hjelp til å reetablere seg i samfunnet. Ressursvenn har vært et pilotprosjekt i Oslo sanitetsforening siden våren 2016 og Norske Kvinners Sanitetsforening lanserer høsten 2017 prosjektet «Ressursvenn» som en nasjonal satsing. 

Les mer om Ressursvenn


Dinutvei.no

Har du generelle spørsmål om vold og overgrep? Nettportalen dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Portalen ble etablert av NKVTS i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.), RVTS (Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) og Krisesentersekretariatet. 

Besøk dinutvei.no


Les aktuelle saker om vold mot kvinner