Integrering og mangfold
Kvinnefellesskap i Fjorden sanitetsforening, Sandefjord.

Integrering og mangfold

Sanitetskvinner over hele landet spiller en aktiv rolle i det norske integreringsarbeidet. Vi har fokus på å inkludere og involvere kvinner med minoritetsbakgrunn.

Sanitetskvinnene etablerer møteplasser for kontakt, kommunikasjon og tillit mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen. Vi har særlig fokus på aktiviteter og språktrening for minoritetskvinner, både for bosatte kvinnelige flyktninger og kvinner på asylmottak.

Minoritetskvinner har:

  • Senere integrering enn menn
  • En nøkkelrolle i familien
  • Mangler kvinnenettverk
  • For få arenaer til å praktisere norsk
  • Dårligere helse enn etniske norske kvinner og minoritetsmenn

Med 41 000 medlemmer fordelt på 600 lokalforeninger over hele landet er Norske Kvinners Sanitetsforening klare for å møte minoritetskvinnene der de lever og bor. Sanitetskvinnene tilbyr en møteplass for kvinner som gir trygghet og fellesskap i lokalmiljøet. Det å delta i en organisasjon eller forening er en god måte å bli integrert på, og er en viktig arena for å delta i samfunnslivet


Språkvenn

Innvandrerkvinner bruker lengre tid på å bli integrert enn menn. Mye kan gjøres ved å opprette møteplasser der man snakker norsk. Språktrening gir også adgang til yrkeslivet. Sosialt samvær forebygger ensomhet, bidrar til nettverk og mestring og styrker både fysisk og psykisk helse.

Sanitetskvinnene ønsker å utvide kvinnefellesskapet! Lokale sanitetsforeninger etablerer lokale møteplasser mellom norske kvinner og minoritetskvinner for samtale, felles opplevelser og aktiviteter som matlaging, sying og besøk i svømmehall. Sanitetskvinnene legger vekt på språktrening og tar opp aktuelle temaer med minoritetskvinnene.

Les mer om Språkvenn

Aktiviteter på asylmottak

Mange lokalforeninger har aktiviteter for familier, kvinner og barn på asylmottak i sitt lokalmiljø. Gode opplevelser kan bidra til å styrke fysisk og psykisk helse hos barn og voksne som bor på mottak, og gi en god start på integrering og inkludering i lokalsamfunn.

Sanitetskvinnene gir barn på asylmottak verdifulle opplevelser der de får delta på aktiviteter de ikke ellers har tilgang til. Det kan for eksempel være besøk i familieparker, kino, bowling eller julefest. Flere lokalforeninger bidrar også med klær og utstyr.

N.K.S. har siden 2016 hatt en intensjonsavtale med UDI, og slik er aktivitetene på asylmottak godt forankret i et samarbeid med det offentlige.

Vil du vite mer? Ta kontakt med rådgiver Cathrine Holst Salvesen, e-post: cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no


Bidrar til økt fokus på minoritetskvinner

I tillegg til å arbeide med å inkludere minoritetskvinner, setter vi fokus på helseutfordringer som spesielt gjelder jenter og kvinner i minoritetsmiljøer. Gjennom å bidra til økt kunnskap jobber Sanitetskvinnene med å forebygge livsstilssykdommer, bedre fysisk og psykisk helse samt å øke kunnskapen om seksuell og reproduktiv helse.

Vi arbeider også for å sette minoritetskvinners interesser på dagsorden. Slik bidrar vi til økt kunnskap og forståelse, og til å hindre diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet og religion.

Les mer under aktuelt om integrering