Voldsdebatt eller innvandringsdebatt?

Voldsdebatt eller innvandringsdebatt?

Overgrepene som skjedde i Köln på nyttårsaften ryster Europa.

Unge jenter ble trakassert og utsatt for overgrep under feiring av det nye året på et offentlig sted. Er Europa endret? Setter flyktningkrisen vestlige verdier på prøve? Ser vi for oss en fremtid hvor kvinners rettigheter krenkes i ennå større grad enn i dag?

Først, hendelsen på nyttårsaften i Köln, og historiene som kommer frem fra ungdomsarrangement i Stockholm er helt uakseptable.
Vold mot kvinner er et globalt problem, et nasjonalt problem og et lokalt problem, og håndteres som det. Hendelsen er krenkelser mot jenter og kvinner og må ikke komme i skyggen av en innvandringsdebatt.  Jentene som er krenket er utsatte for overgrep. Det er ikke tafsing eller uskyldig tilnærming. Det er grove overgrep på unge jenter som ikke kan forsvare seg. Det kan vi ikke akseptere, helt uavhengig av gjerningspersonenes opphav.

Norske Kvinners Sanitetsforening er Norges største kvinneorganisasjon med 41.000 medlemmer over hele landet. Vold mot kvinner har vært en av våre hovedsatsningsområder siden 2011.

Hendelsene på nyttårsaften viser hvilke utfordringer vi står overfor, og flyktninger fra fattigdom og krig er ikke hovedårsaken til at vold mot kvinner også er en stor utfordring. Derfor mener Sanitetskvinnene at det er viktig at hendelsene i Köln og Stockholm ikke blir en innvandringsdebatt, men en faktisk debatt om de reelle menneskerettighetsutfordringene og likestillingsutfordringen som vold mot kvinner faktisk representerer.  Vi vet at vold og seksuelle overgrep også rammer en betydelig del av kvinner og jenter i Norge.  1 av 10 jenter har blitt voldtatt i løpet av livet, og majoriteten av overgrepene blir begått av en gjerningsmann som kjenner offeret. Få anmelder og kun 1 av 3 forteller om overgrepene de har blitt utsatt for. For de som tør å anmelde, ender få av sakene i fellende dom. Straffefrihet og manglende rettsikkerhet i saker som omhandler vold og overgrep mot kvinner og jenter er også et alvorlig faktum her hjemme.  

Det er derfor viktig at politi og påtalemyndigheter ser alvoret i overgrepene, sørger for at hendelsene blir etterforsket og gjerningsmenn tiltalt og dømt. Rettssystemet vårt skal sikre at kriminalitet blir straffet og at de som blir utsatt får tilstrekkelig rettsvern.

Foreløpige rapporter fra Köln og Stockholm sier at overgrepene er begått av gjerningsmenn med utenlands opprinnelse. Uansett overgripers opprinnelse, må vi aldri tie. Forekomsten av og synet på vold og seksuelle overgrep henger sammen med foreldede forestillinger av kjønn, makt, seksualitet og vold. Det er slike aksepterte holdninger og strukturer som gir spillerom og næring til vold og overgrep mot kvinner og unge jenter i det offentlige rommet.

I en tid hvor Europa endres, sammensetning av befolkningen endres, må våre ufravikelige verdier få ennå større fokus. Vold mot kvinner er uakseptabelt og at samfunnet velger å tie om overgrep er et dobbelt overgrep mot jentene. For å endre holdninger og praksis knyttet til seksualitet og vold må gamle forestillinger og fordommer erstattes med likestilte normer.

Å tie om overgrep er også et dårlig inkluderingsgrep. Våre holdninger til mennesker som kommer til vårt kontinent må baseres på tillit. Blir tillit brutt, overgrep begått, må dette fremmes på samme måte som om overgrep skulle være begått av gjerningsmenn med opprinnelse fra majoritetsbefolkningen. Vi kan aldri akseptere, bortforklare eller bagatellisere vold mot kvinner.

Derfor, la krenkelsene og overgrepene vi dessverre har vært vitne til  bli en debatt om den faktiske utfordringen, nemlig den globale utfordringen vold mot kvinner representerer, og ikke en innvandringsdebatt som faktisk dreier seg om noe annet.