Barn i fokus
Illustrasjonsfoto/Shutterstock.

Barn i fokus

Barnefattigdom i Norge handler ikke først og fremst om mangel på mat og klær, men om å ikke kunne delta i aktiviteter på lik linje som andre. Sanitetskvinnene har aktiviteter og tiltak som skal bidra til at barn skal oppleve å bli inkludert og sett.

Hvert år støtter sanitetsforeningene aktiviteter og tiltak for barn og unge både nasjonalt og lokalt. Landets 650 lokale sanitetsforeninger har en rekke aktiviteter for barn som skolefrokoster, barnebursdager, ferieleir og aktiviteter for barnefamilier.


Andelen barn i fattigdom øker

I dag vokser over 100 000 barn opp i fattigdom i Norge. Andelen av barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt, har økt jevnt og trutt siden begynnelsen av 2000-tallet. Grupper som er mest utsatt er sosialmottakere, barn med innvandrerbakgrunn, enslige forsørgere og personer med årlig og vedvarende lav inntekt.

Å vokse opp i fattigdom har stor betydning for barns fysiske og psykiske helse. Barn som vokser opp i fattigdom er mer utsatt for mobbing, lese- og skrivevansker og ulykker. Barnefattigdom i Norge handler ikke om mangel på mat og klær, men om å ikke kunne delta i aktiviteter på lik linje som andre. Barn som ikke har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter og bursdager, havner utenfor, og går derfor glipp av utviklende og inkluderende opplevelser.


Aktiviteter på asylmottak

Over halvparten av barna som lever i familier med vedvarende lavinntekt hadde innvandrerbakgrunn i 2016.

Mange lokalforeninger har aktiviteter for familier, kvinner og barn på asylmottak i sitt lokalmiljø. Gode opplevelser kan bidra til å styrke fysisk og psykisk helse hos barn og voksne som bor på mottak, og gi en god start på integrering og inkludering i lokalsamfunn.

Sanitetskvinnene gir barn på asylmottak verdifulle opplevelser der de får delta på aktiviteter de ikke ellers har tilgang til. Det kan for eksempel være besøk i familieparker, kino, bowling eller julefest. Flere lokalforeninger bidrar også med klær og utstyr.

N.K.S. har siden 2016 hatt en intensjonsavtale med UDI, og slik er aktivitetene på asylmottak godt forankret i et samarbeid med det offentlige.


En håndsrekning

I samarbeid med Egmont Fonden, deler Sanitetskvinnene hvert år ut millionbeløp som en håndsrekning til barn og unge, som på grunn av sin økonomiske situasjon, sliter sosialt, helsemessig og med skolearbeidet. Pengene tildeles alt fra fritidsaktiviteter, skole, ferie til høytider.

Støtten gis gjennom de fagpersoner som profesjonelt jobber med barna som helsesøstre, barnevernspedagoger og lærere, for å sikre langsiktighet og best mulig oppfølging over tid. På den måten sikrer man støtte over flere år. Om en jente får dekket fotballkontingenten, er det vesentlig at dette ikke begrenser seg til å gjelde kun for en sesong, men at det kan gis støtte over flere år.


Dagen som gjør en forskjell

Det kan være mange grunner til at livet er vanskelig, enten det er sykdom eller andre utfordringer. Sanitetskvinnene gir barn som har det vanskelig over tid gode opplevelser som kan gjøre de tunge dagene lettere. Det kan være å feire bursdag, få gå på konsert eller reise til Hunderfossen.

Gjennom «Min dag i dag» gir Sanitetskvinnene et tilbud til barn mellom 3 og 18 år, som trenger litt ekstra oppmerksomhet i hverdagen, og trenger en «drømmedag». Det arrangeres både individuelle dager og dager for grupper av barn. Barna rekrutteres gjennom fagpersoner som jobber med barn og unge som helsesøstre, lærere og sykepleiere. Dette gjøres for å sikre at barnet også får mer langsiktig hjelp for å bedre sin sårbare situasjon.


Politiske endringer

Sanitetskvinnene jobber aktivt med politisk påvirkning for at barn skal få en god oppvekst. For å redusere barnefattigdom er det viktig at myndighetene sikrer en god fordelingspolitikk som sørger for at foreldre blir i bedre stand til å forsørge familien, enten man er en eller to foreldre.

Barnetrygden er ikke regulert siden 1990-tallet. Basert på hva vi erfarer gjennom vårt arbeid for barn og unge, oppfordrer N.K.S norske myndigheter til å vurdere en økning av barnetrygden for å redusere barnefattigdom.