Gravide blir ikke spurt om vold
Jordmor Lena Henriksen.

Gravide blir ikke spurt om vold

Mer enn hver tiende jordmor i svangerskapskontrollen spør ikke den gravide om voldsutsatthet. Det får forsker og jordmor Lena Henriksen til å reagere.

TNS Gallup har, på vegne av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.), gjennomført en nasjonal spørreundersøkelse blant jordmødre i svangerskapskontrollen. Resultatene vekker oppsikt.

– Det er alarmerende at 11 prosent, mer enn hver tiende jordmor, ikke spør de gravide om de har erfaring med vold, sier jordmor og forsker på vold i svangerskapet, Lena Henriksen.

Norske omfangsstudier viser at 4 prosent av gravide er utsatt for vold i svangerskapet og enda flere har tidligere voldserfaringer. Nettopp derfor er det så viktig at alle jordmødre spør gravide om vold. Ifølge nye retningslinjer fra 2014 skal alle jordmødre i svangerskapsomsorgen spørre gravide om voldsutsatthet. Men undersøkelsen som N.K.S. nå har fått gjennomført, viser at under halvparten av jordmødrene spør alle gravide om vold. 13 prosent spør bare en fjerdedel av de gravide.

– Det tyder på at det er mange som fremdeles ikke har kommet i gang med å spørre eller eventuelt spør på indikasjon, sier Henriksen.


«Det er ikke nødvendig»

Grunnen jordmødre har oppgitt for ikke å spørre viser at «ingen mistanke», «ikke relevant» og «ingen grunn for å spørre» dominerer. Det er også noen som synes tema er vanskelig. Det er enkelte utsagn som er foruroligende som: «Kvinnen må selv antyde at hun er utsatt før jeg spør», «jobber et sted hvor det statistisk sett er få som tilhører voldsutsatte grupper», «det er ikke nødvendig – føler det er greie jenter som kommer hit».

– Jeg tolker dette som mangel på kunnskap og erfaring. Dette henger sammen med at bare 45 prosent sier helsestasjonen har utarbeidet rutiner for hva de skal gjøre om de avdekker vold, sier Henriksen.

Det er også flere som oppgir at de ikke spør fordi de bor på et lite sted og/eller kjenner kvinnen fra før. En annen stor grunn ser ut til å være mangel på ressurser. Som oftest utrykt gjennom at jordmor ikke har tid eller mulighet til å opparbeide et tillitsforhold med kvinnen, da hun ser henne for lite.

– Jeg synes dette tyder på at det er for lite jordmordekning eller at kvinnene kommer for sent til jordmor, sier Henriksen.


Avdekker pågående vold

Uavhengig om jordmor spør alle kvinner eller ikke om voldsutsatthet, så har 60 prosent av alle de 398 jordmødrene som svarte på undersøkelsen avdekket vold.

– Det kan se mye ut, men med tanke på at vold i nære relasjoner dessverre er vanlig blant norske kvinner generelt og også blant gravide, så er ikke 60 prosent mye. Jordmødrene som har deltatt i studien er erfarne jordmødre, de aller fleste har mange års erfaring som jordmor bak seg.

Av de 60 prosentene som har avdekket vold, har cirka 35 prosent avdekket pågående vold.

– Dette er nok mer enn jeg hadde forventet. Dette er på bakgrunn av mitt generelle inntrykk gjennom å snakke med jordmødre. Ifølge dem er det få gravide som avdekker pågående vold. Det er mer vanlig at å snakke om tidligere voldsutsatthet. Det er også flere jordmødre i denne studien som har avdekket dette, sier Henriksen.

Hvilke tiltak bør iverksettes for at de nasjonale retningslinjene blir fulgt, altså at alle gravide blir spurt om voldsutsatthet?

– Nå har retningslinjene vært ute i nesten tre år og denne undersøkelsen viser at det er en god del jordmødre som spør gravide om vold, men fremdeles er det ennå mange som ikke spør. Grunner jordmødrene oppgir for ikke å spørre tyder på et det trengs mer kunnskap om vold og mer erfaring i å spørre, slik at det blir naturlig på snakke om vold på lik linje med for eksempel røyking og psykisk helse. Opplæring, veiledning og utarbeidelse av retningslinjer synes derfor som gode tiltak. Det er også flere som oppgir ressursmangel som liten tid og mangel på mulighet til å opparbeide et tillitsforhold til den gravide som grunn. Vi vet det er liten jordmordekning i mange kommuner/bydeler og forholdene ligger ikke til rette for å jobbe med vanskelige tema på den måten mange jordmødre ønsker, avslutter Henriksen.