Hopp til hovedinnhold

Rød knapp-alliansen

Bær en rød knapp! Flere hundre tusen nordmenn bærer den røde knappen som et symbol på at arbeid mot vold mot kvinner er viktig. 

I januar 2013 lanserte Sanitetskvinnene i samarbeid med seks andre organisasjoner Rød knapp-alliansen «Stopp vold mot kvinner». Foruten Sanitetskvinne er Den norske kirke, Islamsk råd, Vake, Krisesentersekretariatet, Reform (Ressurssenter for menn), Nok.Norge og JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) medlemmer av alliansen.

Allerede i 2012 tok vi initiativ til å sette vold mot kvinner høyt på den politiske agenda. Med oss på laget inviterte vi flere organisasjoner fra det sivile samfunn. Med ulike utgangspunkt samlet vi oss bak et felles mål: å mobilisere til et folkekrav om nulltoleranse for vold mot kvinner.

400.000 knapper

Et viktig ledd i å bekjempe vold mot kvinner er synliggjøring av problemet. Et av alliansens mål er derfor å få så mange som mulig – alle politikerne på Stortinget og i regjering, samt andre opinionsdannere – til å bære knappen for å vise at de vil bidra til å stoppe alle former for vold mot kvinner. Lokalt har sanitetsforeningene sørget for at mange av landets ordførere og lokalpolitikere bærer den røde knappen. Så langt er totalt mer enn 400.000 røde knapper delt ut.

Vold mot kvinner

Hvorfor trenger vi den røde knappen i Norge?

  • 11% av kvinner er utsatt for alvorlig partnervold
  • 23% kvinner utsatt for voldtekt (ved bruk av makt/tvang eller sovevoldtekt) (omtrent én av fem kvinner utsatt for voldtekt, altså)
  • HALVPARTEN av disse 22%-ene var under 18 år da de ble utsatt første gang
  • Statistikk fra krisesentrene viser at rundt 20 prosent av beboere på krisesentrene har opplevd seksuell vold fra partneren sin
  • Mellom 1500-2000 kvinner har boopphold på et krisesenter hvert år
  • En fjerdedel av alle drap er partnerdrap, flertallet er kvinner
  • I syv av ti partnerdrap er det registrert partnervold før drapet
  • En tredjedel av norske kommuner mangler handlingsplan mot vold og overgrep 

Kilde: statistikk om seksuell vold: NOU2024:4 statistikk om omfang vold i nære relasjoner: NKVTS Rapport 1-23

Fire kunnskapshull

Symbolet for alliansen er en rød knapp. Rødt er valgt fordi det signaliserer stopp. Samtidig er rødt kjærlighetens farge.

Kampanjens røde knapp har fire hull. Hullene symboliserer fire områder der det er spesielt store utfordringer, og som det må arbeides med å tette:

Rettigheter: Alle har rett til et liv uten vold. Likevel blir tusenvis av jenter og kvinner i Norge utsatt for vold fra en som står dem nær.

Hjelpetilbud: En rekke viktige hjelpetiltak er ikke lovfestet, og mange voldsutsatte opplever lange ventelister på de tilbudene som finnes.

Forebygging: Mye gjenstår for å sikre opplæring av helsepersonell og ansatte i skolen når det gjelder å avdekke vold. Kunnskap om vold må bli et kompetansekrav  i grunnskolen, og det må bli pensum for alle fagpersoner som utdanner seg til yrker der de kan møte på voldsutsatte.

Forskning: Det er gjort mye bra forskning på vold i nære relasjoner siden Rød knapp-alliansen ble stiftet. Det er viktig at denne forskningen utvides og sikres videre finansiering over statsbudsjettet.

Årlig konferanse

I tillegg til politisk påvirkning og utdeling av knapper, arrangere alliansen hvert år en nasjonal konferanse i forbindelse med den internasjonale dagen mot vold mot kvinner 25. november. Følg med på Rød knapp-alliansen på Facebook for mer informasjon om den årlige konferansen.