9. Vandelsattest fra frivillige

N.K.S. organiserer i samarbeid med Krisesentrene rekruttering av frivillige til å delta i ressursvennprogrammet for krisesentrenes brukere. Det er frivillig å delta i denne ordningen. Krisesenterloven § 7 hjemler imidlertid et krav om vandelsattest for alle som skal utføre oppgaver som innebærer kontakt med krisesentrenes brukere, for å ivareta brukernes sikkerhet og velvære. N.K.S. og krisesentrene krever derfor fremleggelse av politiattest for frivillige som ønsker å delta i ordningen. Grunnlaget for behandlingen er at dette er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse, og den er i henhold til den nevnte bestemmelsen tillatt etter norsk rett.

N.K.S. har også flere prosjekter rettet mot barn og unge. Ifølge politiregisterforskriften § 34-1 kan N.K.S. kreve fremleggelse av politiattest for alle som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige og utviklingshemmede (under 18 år). Vandelsattestene samles ikke inn, det blir kun registrert at politiattesten er fremlagt.

Det finnes mer informasjon om rutiner i forbindelse med vandelsattester på medlemsnettet.